معرفی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۶۷۴

مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی:

آقای محسن محمدی  

 آدرس محل کار: خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک -
طبقه سوم- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

شماره تلفن مستقیم : 33133884      

شماره تلفن : 8- 33136055       شماره تلفن داخلی:2231

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷