مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
23کرمانشاهخیابان بهشتی  روبه روی دانشکده پزشکیآقای بیگوند - آقای قادری38362989
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی33522258
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
10تبریزخیابان عباسیآقا ی رسولیان36582312
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای33337230- 33337256
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.