مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور31937103 -31937104 -9143488367
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
24گرگانفلکه کریمی خیابان گلها  انتهای گلبرگ یکم مرکز آموزشیآقای سلیمانی32251732
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
28لرستانمیدان 22بهمن پشت اداره ارشاد بلوک 11آقا ی کمالی33243227- 32432273
27لاهیجان33326062
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.