مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاه


اداره نظارت بر خدمات عمومی

اداره نظارت بر خدمات عمومی

مقدمه:   نظافت و خدمات عمومی بخشی از وظایف اصلی موسسات  و سازمان هاست. این وظیفه برای گردش کار صحیح موسسات بهداشتی و درمانی نیز ضروری است. وظیفه بخش مذکور این است که برای بیمار و کارکنان، شرایط و مشخصات ایمنی را ...