سوپروایزر ارشد آموزشی

تعداد بازدید:۷۴۸۱


سوپروایزر آموزشی

   خانم  دکتر  زهرا ابراهیمی

 

مقطع تحصیلی : دکتری آموزش و ارتقاء سلامت
شماره تماس داخلی 2224

 

 

سوپروایزر آموزشی ، پرستاری است که مسئولیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

 • تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت )  
 •  تعیین نیازهای آموزشی
 •  اولویت بندی نیازهای آموزشی
 •  تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 •  اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
 •  تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 •  تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 •  هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 •  پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 •  تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 • هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 •  پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 •  همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 • همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش
 • همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 • ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید به شکل کنفرانس، جزوه/پمفلت

                                            همکاری  و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی


هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

 الف- حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

ب- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

 • هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 • هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 • ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 • کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها


ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق

 • کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
  بررسی رضایت مندی کارکنان
 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری(در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه  آموزش
  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
 • شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

سوابق کاری : 

سوپروایرز کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) بمدت 2 سال  

سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) بمدت 2 سال 

شماره تماس : 32222003 الی 8   

داخلی : 2224  

 

 

کلید واژه ها: آموزشی برنامه آموزشی سوپروایزر آموزشی فعالیت آموزشی نیازهای آموزشی آموزشی پژوهشی پرستاری پرستاری مامایی آموزش هدایت آموزش مرکز آموزشی آموزشی درمانی

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :