مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشیسوپروایزر ارشد آموزشی

سوپروایزر آموزشی    خانم  دکتر  زهرا ابراهیمی   مقطع تحصیلی : دکتری آموزش و ارتقاء سلامت شماره تماس داخلی 2224     سوپروایزر آموزشی ، پرستاری است که مسئولیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری ...

واحد کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت آقای محمدتقی جودکی   مقطع تحصیلی : کارشناسی پرستاری     شرح وظایف :  1.        شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش  2.        بکارگیری نتایج پژوهشه اومطالعات جدید درانجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.  3.        همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کاد ...

معاونت آموزشی

  معاون آموزشی  دکتر محمد یگانه شالی  متخصص ارتوپدی      شرح وظایف: برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی –پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی و نظارت ...