مطالب مرتبط با کلید واژه

نیازهای آموزشی


سوپروایزر ارشد آموزشی

سوپروایزر آموزشی    خانم  دکتر  زهرا ابراهیمی   مقطع تحصیلی : دکتری آموزش و ارتقاء سلامت شماره تماس داخلی 2224     سوپروایزر آموزشی ، پرستاری است که مسئولیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری ...