مطالب مرتبط با کلید واژه

غذاییتغذیه و رژیم درمانی

مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی  خانم نسترن شمسی  کارشناسی رژیم درمانی     شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم درمانی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو به شرح زیر می باشد:         1.        تنظیم برنامه های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه غذا         2.        برآورد روزانه ...