مطالب مرتبط با کلید واژه

کلیه


امور مالی

       مسئول امور مالی          آقای محسن کارچانی       کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی    شرح وظایف : 1 کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا ، اضافه کاری، خارج از شمول، طرح تمام وقتی، محرومیت از ...

خدمات عمومی

مسئول خدمات یاسر مقدسی   خدمات آقا مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است: 1-    کسب دستورات از مقام مافوق 2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل 3-   نظافت کلیه اتاق های ...