مطالب مرتبط با کلید واژه

پرونده


مدارک و اسناد پزشکی

واحد رسیدگی اسناد پزشکی        شرح وظایف: 1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.  2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از ...