مطالب مرتبط با کلید واژه

گندزدایی


خدمات عمومی

مسئول خدمات یاسر مقدسی   خدمات آقا مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است: 1-    کسب دستورات از مقام مافوق 2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل 3-   نظافت کلیه اتاق های ...