مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت حفاظت


حراست

مسئول واحد حراست   آقای مرتضی زمانی نژاد        مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی     سوابق اجرایی :    مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان خنداب  مسئول حراست مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی    شرح وظایف حراست بیمارستان : به طور کلی، فعالیت واحد حراست در چهار حوزه ذیل تعریف می ...