مطالب مرتبط با کلید واژه

ماستکتومی


اتاق عمل

مسئول اتاق عمل آقای مسعود رضایی    این اتاق عمل ھم اکنون دارای ۹ اتاق عمل فعال در رشته ھای تخصصی و فوق تخصصی جراحی عمومی ، توراکس ، عروق، ترمیمی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب و pain میباشد۔ اتاق ھای ...