مطالب مرتبط با کلید واژه

خدمات عمومی


خدمات عمومی

مسئول خدمات یاسر مقدسی   خدمات آقا مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است: 1-    کسب دستورات از مقام مافوق 2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل 3-   نظافت کلیه اتاق های ...

تلفنخانه

تلفنخانه   داخلی 2306       اهم شرح وظایف  :    1-       برقراری ارتباط تلفنی (داخلی و خارجی )کارکنان. 2-       مراقبت در طرز کار دستگاه مرکزی تلفن و صفحه کلید و تنظیف و سرویس وسایل و ادوات مربوطه . 3-       رعایت ادب و نزاکت و خونسردی در مکالمات تلفنی. 4-       عندالزوم انجام سایر امور مربوطه طبق ...