مطالب مرتبط با کلید واژه

تحول اداری


وظایف مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

وظایف مدیر توسعه سازمان وتحول اداری 1- مطالعه ،بررسی درموردقوانین ،آئین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با حوزه فعالیت واظهارنظروارائه پیشنهادهای اصلاحی 2- نظارت برحسن اجرای امورووظایف محوله واجرای دقیق وصحیح مصوبات کمیته های حوزه مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 3- مطالعه وبررسی های ...