مطالب مرتبط با کلید واژه

رئوس شرح وظایف


وظایف واحدمهندسی مشاغل

رئوس شرح وظایف  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل   1-انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودر   صورت لزوم ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی                  2- بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق      با ...

وظایف واحدآموزش ضمن خدمت

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت: 1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی معاونت‌های تخصصی 2- هماهنگی و برگزاری کمیتۀ اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان 3- نظارت بر تهیه و تکمیل تقویم ...

وظایف واحدتحول اداری

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول تحول اداری 1-  اجرای نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان در ارائه خدمات 2 - نظارت بر ثبت برنامه عملیاتی سالیانه مشترک معاونت توسعه مدیریت ومنابع و تهیه گزارشهای موردی مربوطه جهت ارائه به مدیریت ...