مطالب مرتبط با کلید واژه

خدمات بدون شناسه


شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح  نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03             1-خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام ...

شناسنامه خدمات معاونت توسعه مدیریت ومنایع

شناسنامه خدمات معاونت توسعه مدیریت ومنایع

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری              1-خدمت انتقال کارکنان دانشگاه اعم از بهداشتی و درمانی، آموزشی به سایر دستگاه‌های اجرایی خدمات سال97( انتخابی از لیست  دوراول )باتوجه به عدم ارسال تفاهم نامه دور ...