مطالب مرتبط با کلید واژه

شناسنامه خدمات


شناسنامه خدمات معاونت غذاودارو

شناسنامه خدمات معاونت غذاودارو

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03          1-خدمت پیگیری کمبودهای دارویی و هماهنگی با شرکت‌های توزیع دارویی و نظارت بر توزیع دارو در بخش دولتی و ...

شناسنامه خدمات معاونت درمان

شناسنامه خدمات معاونت درمان

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03 نوبت‌دهی در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ارتقاء وضعیت پذیرش تا جواب‌دهی در آزمایشگاه نوبت‌دهی سیستمیک درمانگاه ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه های بیماران به شرکت های ...

شناسنامه خدمات معاونت آموزشی

شناسنامه خدمات معاونت آموزشی

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94            1-تسویه‌حساب و اعلام فارغ‌التحصیلی دانشجویان لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94             1-خدمت جذب اعضای هیأت علمی ...