شناسنامه خدمات معاونت درمان

تعداد بازدید:۹۹۱
شناسنامه خدمات معاونت درمان
 • لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03
 1. نوبت‌دهی در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
 2. ارتقاء وضعیت پذیرش تا جواب‌دهی در آزمایشگاه
 3. نوبت‌دهی سیستمیک درمانگاه
 4. ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه های بیماران به شرکت های بیمه 
 5. آنکالی  پزشکان
 6. سیستم پذیرش اینترنتی بیماران
 7. مدیریت درخواست و تحویل تجهیزات مصرفی پزشکی واحدهای عملیاتی
 • لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام اداری (سالهای 96-94)

            1-خدمت رسیدگی و پاسخ‌گویی به شکایات مردمی با شناسه 16061012103

            2-خدمت صدور پروانه مؤسسات پزشکی با شناسه 16021013100

            3-خدمت تمدید پروانه مؤسسات پزشکی با شناسه 16021013101

            4-خدمت توزیع پزشکان و صدور گواهی‌های مربوطه با شناسه 16031014000باسه زیرخدمت

 •  خدمات سال97( انتخابی از لیست  دوراول )باتوجه به عدم ارسال تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری درسال مذکور

             1-خدمت ابطال پروانه مؤسسات پزشکی اعلام تعزیرات پزشکی باشناسه16021013102  

             2-خدمت  اصلاحات مورد بر اساس تقاضای مؤسسه پزشکی باشناسه16021013103

             3-خدمت  لغو بر اساس زمان‌بندی تعیین شده در قرارداد تأسیس باشناسه16021013104 

 • لیست خدمات کشوری سال98باتوجه به مفاد تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری  مورخ 98/12/12 

             1-خدمت صدور و تمدید پروانه فعالیت مؤسسات سلامت باشناسه 16061013100

             2- خدمت ابطال پروانه فعالیت مؤسسات سلامت باشناسه16061013102 

             3-خدمت اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت باشناسه 16021013103

 • لیست خدمات کشوری واستانی سال99باتوجه به تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری مورخ 98/12/12

          1-شناسنامۀ خدمت اعتباربخشی مؤسسات سلامت باشناسه 16061012000

          2-شناسنامه خدمت اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال با شناسه  10031019000

         3-شناسنامۀ خدمت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با شناسه 16042573000 

کلید واژه ها: خدمات شناسه دار الکترونیکی شناسنامه خدمات لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری لیست خدمات دور دوم اصلاح نظام اداری

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۹