شناسنامه خدمات معاونت آموزشی

شناسنامه خدمات معاونت آموزشی
  • لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

            1-خدمت جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه با شناسه 10031028100

  • لیست خدمات دوردوم اصلاح نظام اداری

           1-خدمت آموزش مداوم  جامعه پزشکی باشناسه18051024000

          2-بازنگری خدمت آموزش مداوم جامعه پزشکی با شناسه18051024000

 

کلید واژه ها: شناسنامه خدماتالکترونیکیخدمات شناسه دارلیست خدمات دوردوم اصلاح نظام اداریلیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۷۶