آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اقدامات در طوفاناقدامات در طوفانپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
راه های پیشگیری از وباراه های پیشگیری از وباپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
غرق شدگیغرق شدگیپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
کرونا و دیابتکرونا و دیابتپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
زنبور گزیدگیزنبور گزیدگیپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
اقدامات اولیه در سوختگیاقدامات اولیه در سوختگیپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
سرمازدگیسرمازدگیپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
گرمازدگیگرمازدگیپروتکل های آموزشی۰۷ دی ۱۴۰۱
مدیریت کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانیمدیریت کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانیدستورالعمل۲۴ مهر ۱۴۰۱
شیوه نامه تشخیص و درمان بیماری وباشیوه نامه تشخیص و درمان بیماری وبادستورالعمل
آموزش رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلیآموزش رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلیدستورالعمل
پروتکل آفلاینپروتکل آفلایندستورالعمل
پروتکل تریاژ تلفنیپروتکل تریاژ تلفنیدستورالعمل
مدیریت آبله میمونیمدیریت آبله میمونیدستورالعمل
منشور حقوق بیمارمنشور حقوق بیمارفرآیندها
فلوچارت اعزام از مراکز بهداشتی درمانی/درمانگاهفلوچارت اعزام از مراکز بهداشتی درمانی/درمانگاهفرآیندها
فرایند واحد هدایت پزشکی عملیاتفرایند واحد هدایت پزشکی عملیاتفرآیندها
فلوچارت مدیریت مددجویان کم توانفلوچارت مدیریت مددجویان کم توانفرآیندها
فرایند مدیریت کنترل عفونتفرایند مدیریت کنترل عفونتفرآیندها
فرایند مدیریت بیماران تروماییفرایند مدیریت بیماران تروماییفرآیندها