آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
مدیریت کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانیمدیریت کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانیدستورالعمل۲۴ مهر ۱۴۰۱
شیوه نامه تشخیص و درمان بیماری وباشیوه نامه تشخیص و درمان بیماری وبادستورالعمل
آموزش رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلیآموزش رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلیدستورالعمل
پروتکل آفلاینپروتکل آفلایندستورالعمل
پروتکل تریاژ تلفنیپروتکل تریاژ تلفنیدستورالعمل
مدیریت آبله میمونیمدیریت آبله میمونیدستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با عامل خردلشیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با عامل خردلدستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ سمیشیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ سمیدستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با سدیم فلئورواستاتشیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با سدیم فلئورواستاتدستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز اشک آورشیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز اشک آوردستورالعمل
دستورالعمل اورژانس هواییدستورالعمل اورژانس هواییدستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز آرسیندستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز منواکسید کربنشیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز منواکسید کربندستورالعمل
شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز کلریندستورالعمل
آموزش رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلیآموزش رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلیدستورالعمل
شیوه نامه درمان مسمومیت با سیانیددستورالعمل
تجهیزات و داروی آمبولانسهای بیمارستان های استان مرکزیدستورالعمل
فرایند تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی ۹۷دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیدستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیدستورالعمل
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیدستورالعمل