آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
منشور حقوق بیمارمنشور حقوق بیمارفرآیندها
فلوچارت اعزام از مراکز بهداشتی درمانی/درمانگاهفلوچارت اعزام از مراکز بهداشتی درمانی/درمانگاهفرآیندها
فرایند واحد هدایت پزشکی عملیاتفرایند واحد هدایت پزشکی عملیاتفرآیندها
فلوچارت مدیریت مددجویان کم توانفلوچارت مدیریت مددجویان کم توانفرآیندها
فرایند مدیریت کنترل عفونتفرایند مدیریت کنترل عفونتفرآیندها
فرایند مدیریت بیماران تروماییفرایند مدیریت بیماران تروماییفرآیندها
سقف ساعت آموزشی همکاران در یک سالسقف ساعت آموزشی همکاران در یک سالفرآیندها
فلوچارت مدیریت بیماران ایست قلبیفلوچارت مدیریت بیماران ایست قلبیفرآیندها
فلوچارت مدیریت بیماران اختلال روانفلوچارت مدیریت بیماران اختلال روانفرآیندها
فرایند آموزش بدو ورود کارکنان عملیاتیفرایند آموزش بدو ورود کارکنان عملیاتیفرآیندها
فرایند استفاده از آژیر و چراغ گردانفرایند استفاده از آژیر و چراغ گردانفرآیندها
pcr فرایند گزارش نویسی در فرمpcr فرایند گزارش نویسی در فرمفرآیندها
فلوچارت تأمین و توزیع داروها و تجهیزات مصرفی پایگاهفلوچارت تأمین و توزیع داروها و تجهیزات مصرفی پایگاهفرآیندها
فرایند ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان رسمی، پیمانیفرایند ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان رسمی، پیمانیفرآیندها
فرایند محاسبه و پرداخت عملکردی کارکنان اورژانسفرایند محاسبه و پرداخت عملکردی کارکنان اورژانسفرآیندها
فرایند مدیریت زایمانفرایند مدیریت زایمانفرآیندها
فلوچارت دارو دهی به بیمارفلوچارت دارو دهی به بیمارفرآیندها
فلوچارت استقرار آمبولانسفلوچارت استقرار آمبولانسفرآیندها
فرایند امتناع از دریافت مراقبت و یا انتقالفرایند امتناع از دریافت مراقبت و یا انتقالفرآیندها
فرایند حفاظت از اموال گیرندگان خدمتفرایند حفاظت از اموال گیرندگان خدمتفرآیندها