-ریاست

-ریاست

رئیس بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
دکتر محمدرضا حجتی

متولد 1349/01/01
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران در رشته پزشکی عمومی در سال 1379
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در رشته تخصص بیماریهای داخلی در سال 1394
اهم سوابق:
به مدت 5 سال مسئول مرکز بهداشتی و درمانی روستایی کودزر از توابع فراهان بودند.
به مدت 5 سال مدیریت درمانگاه خیریه چهارده معصوم تهران  را بر عهده داشتند.