مدیریت

مدیریت

 

جناب آقای مسعود غفاری 

سمت : مدیر داخلی بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان