بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک