اسامی پزشکان

اسامی پزشکان بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

متخصص داخلی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

آقای دکتر محمد رضا حجتی

متخصص داخلی

شنبه ها صبح و شنبه تا چهارشنبه - عصر
2 آقای دکتر محمد علی احمد لو متخصص داخلی شنبه تا چهارشنبه - صبح

 

متخصص اطفال

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

خانم دکتر بهارک مجیدی نژاد

متخصص اطفال

شنبه تا چهارشنبه - صبح

 

 

متخصص قلب

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

آقای دکتر آرمین الهی فر 

متخصص قلب

یکشبه ها و دوشنبه ها - صبح

 

متخصص پوست

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

خانم دکتر مهسا فلاحی

متخصص پوست

سه شنبه ها - صبح

 

متخصص روانپزشکی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

خانم دکتر دشتکی

متخصص روانپزشکی

دوشنبه تا چهارشنبه - عصر

 

متخصص چشم

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

خانم دکترسیده فاطمه موسوی

متخصص چشم

چهارشنبه ها - عصر

 

متخصص عفونی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

برنامه هفتگی

1

خانم دکتر سپیده خدرزاده

متخصص غفونی

شنبه ها و دوشنبه ها - صبح

 

گروه پزشکان عمومی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

خانم دکتر سپیده صادقی

عمومی

2

خانم دکتر فائزه عرب

 عمومی

3

خانم دکتر شادی عبدالرحیمی

 عمومی

4

خانم دکتر مرجان زارعی  عمومی
5 خانم دکتر فاطمه علمی  عمومی