تقویم کاری پزشکان

برنامه پزشکان متخصص بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

تخصص

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

متخصص داخلی

دکتر حجتی /  دکتر احمدلو

دکتر حجتی

دکتر احمدلو

دکتر حجتی

دکتر احمدلو

دکتر حجتی

دکتر احمدلو

دکتر حجتی

دکتر احمدلو

دکتر حجتی

 

 

متخصص عفونی

دکتر خدرزاده

 

 

 

دکتر خدرزاده

 

 

 

 

 

 

 

متخصص قلب

 

 

دکتر الهی فر

 

دکتر الهی فر

 

 

 

 

 

 

 

چشم پزشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر موسوی

 

 

متخصص اطفال

دکتر مجیدی نژاد

 

دکتر مجیدی نژاد

 

دکتر مجیدی نژاد

 

دکتر مجیدی نژاد

 

دکتر مجیدی نژاد

 

 

 

روانپزشک

 

 

 

 

 

دکتر دشتکی

 

دکتر دشتکی

 

دکتر دشتکی

 

 

متخصص پوست

 

 

 

 

 

 

دکتر فلاحی