بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی بانک ملت
تامین اجتماعی خاص بانک ملی
روستایی بانک صادرات
روستایی خاص بانک کشاورزی
روستایی خانوار بانک سینا
کارمندی بانک کارافرین
کمیته امداد ایران
کمیته امداد خاص ایرانیان
سایر اقشار بانک تجارت
سلامت همگانی بانک ملی بازنشسته
شرکت نفت