نظرسنجی

نظرسنجي
 • 0
 • لطفاً ميزان رضايت خود از فرآيند و زمان رسيدگي به پرونده گزينش را اعلام فرماييد:*فقط یکی انتخاب کنید
  خيلي خوب
  خوب
  متوسط
  ضعيف
  1
 • دسته
  2
 • لطفا نظر خود را در خصوص نحوه برخورد كاركنان هسته گزينش اعلام فرماييد:*فقط یکی انتخاب کنید
  خيلي خوب
  خوب
  متوسط
  ضعيف
  3
 • درصد رضايتمندي*لطفاً نشانگر را بکشید
  ميزان رضايت از واحد خواهران0
  ميزان رضايت از واحد برادران0
  4