صدور ابلاغ استخدام

تعداد بازدید:۴۳۳۲

پس از تکمیل شدن و وصول تائیدیه مدارک استخدامی داوطلب بشرح فوق محل خدمت داوطلب تعیین میشود.

محل خدمت داوطلب براساس نیاز واحدهای تابعه توسط دانشگاه تعیین میشود. در تعیین محل خدمت معمولاً بعد مسافت محل سکونت و محل خدمت لحاظ میشود.

پس از تهیه ابلاغ استخدام داوطلب 5 روز فرصت دارد خود را به محل خدمت تعیین شده معرفی و برابر مقررات شروع بکار نماید.

تاریخ شروع بکار فرد استخدام شده توسط واحد مربوطه به اداره استخدام اعلام میشود.

پس از وصول تاریخ شروع بکار داوطلب به اداره استخدام ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ استخدام حکم حقوقی نیروهای جدید الاستخدام تهیه و جهت امضاء و صدور ارسال میشود.

داوطلبان می‌توانند در صورتی که حکم حقوقی آنان ظرف یک ماه پس از استخدام به دست آنان نرسیده باشد جهت پیگیری به اداره استخدام مراجعه و از طریق کارشناس مربوطه موضوع را پیگیری نمایند.

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷