قانون گزینش کشور

تعداد بازدید:۴۱۹۷

مواد قانون گزینش: 


 ماده یک:گزینش بر اساس فرمان امام( ( ره

 ماده دو: ضوابط عمومی گزینش 

 ماده سه: ارکان گزینش کشور 

 ماده چهار: ترکیب هیأت عالی گزینش 

 ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور 

 ماده شش: اختیارات ریاست جمهوری 

 ماده هفت: تشکیلات گزینش 

 ماده هشت: وظایف هیأت مرکزی گزینش 

 ماده نه: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش 

 ماده ده: وظایف هسته های گزینش 

 ماده یازده: وظایف مدیر هسته 

 ماده دوازده: وظایف دستگاه در امر گزینش 

 ماده سیزده: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش 

ماده چهارده: رسیدگی به شکایات 

ماده پانزده: بنای صدور رأی در گزینش 

ماده شانزده: زمان انجام گزینش 

ماده هفده: نحوه همکاری دستگاهها با گزینش 

ماده هجده: آیین نامه اجرایی 

بسمه تعالی 

ق ـ 4265 
1374/6/28 
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش 
ماده1- گزینش مربیان پرورشی ، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) به شرح زیر خواهد بود. 
ضوابط: 
ماده 2- ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش ، مدارس غیر انتفاعی ، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از داوطلبان مراکز تربیت معلم ، دانشسرای تربیت معلم ، تعهد دبیری ، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسیه های داخل و خارج ، اعزام مأمورین ثابت ، مأمورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی ، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام ، ( صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی) به قرار ذیل است:

-1 اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
-2 التزام عملی به احکام اسلام 
-3اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی 
-4 عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق 
-5 عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلامشده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود. 
-6 عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر 
-7 عدم اعتیاد به مواد مخدر

تبصره 1- در خصوص بند 3 اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابعشرائط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند. 
تبصره 2- ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، ملاکهای تقدم( مانند مناطق محروم ، فعالیت در نهادهای انقلاب ، شرکت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می گردد. 
تبصره 3- تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش می باشد. 
ترکیب و وظایف هیأت عالی گزینش: 
ماده 3-ارکان گزینش کشور عبارتند از: 
-1رئیس جمهور 
-2 هیأت عالی گزینش 
-3 هیأت های مرکزی 
-4 هسته های گزینش 
ماده 4- رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام(ره) هیأت عالی گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می دهد: 
-1 نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه 
-2 دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد) 
-3 وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد 
-4 دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. 
تبصره – دبیرخانه هیأت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیأت و در نهاد ریاست جمهوری می باشد ، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود. 

ماده 5- وظایف رئیس جمهوری در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل می باشد: 
-1تعیین سیاستها ، خط مشی ها ، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی ، تعیین ضوابط و مرجع احراز توبه و تغییرات مربوطه. 
-2 ایجاد تفکیک ، ادغام و انحلال هیأت های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هسته ها. 
-3 تدوین و تصویب آیین نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور 
-4بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتهای مرکزی ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ، مدیر و اعضاء هسته های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر موارد مربوطه 
-5 مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین نامه ها ، شرح وظایف ، نظارت و بازرسی ، هماهنگی ، رسیدگی به شکایات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، احراز صلاحیت ارزشیابی عملکرد ، عزل و نصب کادر گزینش ، بانک اطلاعاتی ، زمانبندی،  استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور 
-6 اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی ، بودجه ، تشکیلات ، نیروی انسانی مورد نیاز هیأتهای مرکزی و هسته های گزینشی و ارسال به مراجع ذیربط جهت عضویت 
-7 تعیین نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفضیلی و بودجه مورد نیاز هیأت عالی گزینش. 
تبصره 1- مصوبات هیأت عالی گزینش پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. 
تبصره 2- وظایف دبیر هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از: 
-1 اداره امور اجرای هیأت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیأت 
-2 صدور احکام انتصابات طبق مقررات 
-3 پیگیری و اجرای مصوبات هیأت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پرورش و پژوهش ، نظارت ، بازرسی وپیگیری ، هماهنگی ، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش 
ماده 6- رئیس جمهور با رعایت مفاد این قانون می تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده دار شود و یا به عهده دیگری بگذارد. 

تشکیلات: 
ماده 7 – تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود: 
الف – هیأت مرکزی گزینش توسط هیأت عالی گزینش تشکیل می گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند ، عبارتند از: 
-1 نماینده وزیر 
-2 نماینده سازمان اموراداری و استخدامی کشور 
-3 نماینده هیأت عالی گزینش 
تبصره 1- یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. 
تبصره 2- هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. 
تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود. 
تبصره 3- دبیرخانه هیأت مرکزی زیر نظر آن هیأت تشکیل می گردد ، مسؤول آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و تأیید هیأت عالی و با حکم دبیر هیأت منصوب خواهد شد. 

ب- هسته های گزینش ، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می باشد ، در امتداد پستهای سازمانی و توسط هیأت مرکزی عنداللزوم تشکیل می گردد اعضای هسته های گزینش با صلاحدید و معرفی هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند 
تبصره – هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شوند 

ج- وظایف و حدود اختیارات: 
ماده 8- وظایف هیأت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود: 
-1 ایجاد تفکیک ، ادغام و انحلال ، هسته های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش 
-2 بررسی ، انتخاب ، معرفی اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه به هیأت عالی گزینش 
-3 رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر. 
-4 اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد 
-5 ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه. 
-6 ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط 
-7 پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارتخانه 

ماده 9- وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش عبارت است از: 
-1 اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش 
-2 صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی 
-3 پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش 

ماده 10- هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند 
-1 اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش 
-2 بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل یا استخدام) 
-3 تأیید صلاحیت کارکنان هسته 
-4 رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر 

ماده 11- وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می باشد: 
  1-اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش 
-2  صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش 
-3  اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش ، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش 

ماده 12- وظایف آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است: 
-1 برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری ( همزمان با طی مراحل گزینش) با مسئولیت نماینده وزیر در هیأت ( در صورت تفویض سازمان اموراداری و استخدامی کشور) 
-2 انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آیین نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. 
-3 پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان اموراداری واستخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه. 
-4 تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مکان ، وسایل نقلیه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل بودجه برای هیأت مرکزی گزینش 
تبصره1- سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هیأت عالی گزینش اقدام نمایند. 
تبصره 2- کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیأت مرکزی و هسته های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی ، مکان ، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیأت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد. 
سایر مقررات: 
ماده 13- کارگزاران گزینش می باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند: 
الف – شرایط مقرر در فرمان 15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق کریمه ، فاضل ، متوجه به مسایل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ، مسامحه کار و سهل انگار نباشند. 
ب- 25 سال سن و تأهل برای اعضای هیأتهای مرکزی و 23 سال سن و تأهل برای اعضاء هسته های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش با اولویت. 
ماده 14- افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده شوند در صورت اعتراض می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدیدنظر کنند ،( اول ، دوم)تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می رسد. 
تبصره 1- مرحله اول تجدیدنظر توسط هسته گزینش ( حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می گیرد. 
تبصره 2- هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هر گونه تخلف اعم از مسامحه کاری ، تندروی ، اعمال تبعیض و انجام امور خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء هیأت صادر کننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید ، برخورد با متخلف ، ترمیم و یا انحلال واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت رأساً اقدام می نماید. 
هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود. 
تبصره 3ـ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته ها حداکثر تا دو ماه از ابلاغ رأی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت به رسیدگی اقدام می نمایند. 
ماده 15- صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید ، اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق ( غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد سایر مراحل طبق دستورالعمل هیأت عالی گزینش خواهد بود. 
ماده 16- هیأت مرکزی موطف است حداکثر طرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوطه ، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید در موارد عدم تکمیل ظرفیت ، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل تمدید است. 
تبصره 1- گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد ، قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبقدستوالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می گردد ، خواهد بود ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود در غیر این صورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است. 
تبصره 2- همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد. 
ماده 17- وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هیأت عالی و هیأت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه بندی مربوطه در اختیار قرار دهند. 
ماده 18- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیأت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. 

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷