مطالب مرتبط با کلید واژه

متر


خیرین

خیرین

مرکز بهداشتی درمانی میلاجرد پروزه این ساختمان در سال 1394 به همت خیرین میلاجرد و خانم داور ساخته شده که مساحت این ساختمان به وسعت 780 متر در دو طبقه که خدماتی از قبیل دندان پزشکی ،تزریقات، و بخش های داروخانه ...