مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز


معرفی شبکه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان در آذر ماه سال 1384 از مرکز بهداشت شهرستان  اراک منفک گردید و ساختمان آن در 2 کیلومتری جاده میلاجرد (روبروی اداره هوا شناسی) واقع شد.در حال حاضر،  این شبکه دارا ی 3 زیر ...

فنآوری اطلاعات

معرفی پرسنل: یونس سرمدیان کارشناس فناوری اطلاعات امور فن آوری اطلاعات فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات ...

کمیجان

سال تاسیس:1352 مساحت: 3000 مترمربع زیربنا:950  مترمربع نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکترنبی بابایی فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  5/1 کیلومتر جمعیت تحت پوشش: 1048نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 1   تعداد کادر پزشک           ...1.. ماما              ...2.. پرستار          ...... بهیار            ...... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن   ...

میلاجرد

سال تاسیس:1354 مساحت: 10000مترمربع زیربنا:1100 مترمربع نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر نگار رابطی فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  15 کیلومتر جمعیت تحت پوشش: 11108نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 4   تعداد کادر پزشک           ...2.. ماما              ...2.. پرستار          ...... بهیار            ...2... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن       ...... کاردان ...

سمقاور

نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر حمیده بختیاری فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  9 کیلومتر  سال تاسیس:1370  مساحت: 5000 مترمربع زیربنا:700  مترمربع جمعیت تحت پوشش:5933نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 5   تعداد کادر: پزشک           ...1.. ماما              ...1.. پرستار          ...... بهیار            ...... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن       ...... کاردان ...

چهرقان

نام مرکز بهداشتی درمانی:چهرقان نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر منصوره کوخایی سال تاسیس:.................. مساحت: ....... مترمربع زیربنا:........ مترمربع فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: ............ جمعیت تحت پوشش:........نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: ...........   تعداد کادر پزشک           ...... ماما              ..... پرستار          ...... بهیار            ........ کمک بهیار     ........ کارشناس بهداشتی ...

اسفندان

سال تاسیس: 1373 مساحت: 8000 زیربنا:630 نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر الهام وفایی فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  13km جمعیت تحت پوشش: خانه های بهداشت تحت پوشش: 5   تعداد کادر پزشک           ...1.. ماما              ...1.. پرستار          ...... بهیار            ...... کمک بهیار     ...... کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن       ...... کاردان بهداشتی ...

وفس

نام مرکز بهداشتی درمانی:وفس سال تاسیس:.1351 مساحت: 4000 مترمربع زیربنا:.630 مترمربع نوع مرکز: دولتی نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: دکتر حسین مهردوست فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 18کیلومتر جمعیت تحت پوشش:.1350.نفر خانه های بهداشت تحت پوشش: 1   تعداد کادر پزشک           1 ماما              1 پرستار          ...... بهیار            ........ کمک بهیار     ........ کارشناس بهداشتی مرد      ...... کارشناس بهداشتی زن   ...

خیرین

خیرین

مرکز بهداشتی درمانی میلاجرد پروزه این ساختمان در سال 1394 به همت خیرین میلاجرد و خانم داور ساخته شده که مساحت این ساختمان به وسعت 780 متر در دو طبقه که خدماتی از قبیل دندان پزشکی ،تزریقات، و بخش های داروخانه ...