مطالب مرتبط با کلید واژه

شامل


معرفی شهرستان

معرفی شهرستان: شهرستان کمیجان با وسعتی برابر 173503 هکتار درقسمت غرب استان مرکزی وشمال مرکز استان ودرفاصله 100 کیلومتری از شهرستان اراک واقع گردیده است که حدود 8/5 درصد ازمساحت استان رابه خود اختصاص داده است . براساس تقسیمات کشوری شهرستان کمیجان ...

خیرین

خیرین

مرکز بهداشتی درمانی میلاجرد پروزه این ساختمان در سال 1394 به همت خیرین میلاجرد و خانم داور ساخته شده که مساحت این ساختمان به وسعت 780 متر در دو طبقه که خدماتی از قبیل دندان پزشکی ،تزریقات، و بخش های داروخانه ...