ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ ۲۰ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ زره دار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ پروژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ۴۸۰ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ) اراک

۰۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۲ کد : ۳۲۰۲۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۵۱
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ ۲۰ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ زره دار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ پروژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ۴۸۰ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ) اراک

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ 20 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ زره دار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ پروژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 480 ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ) اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها


( ۱ )

نظر شما :