مطالب مرتبط با کلید واژه

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ 20 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ زره دار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ پروژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 480 ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ) اراک