لیست رابطین برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیفنامنام خانوادگیمحل خدمتشماره تماستوضیحات
11ناهیدچزائی شراهیمعاونت بهداشت--
12نگارصالحیروابط عمومی--
13اکرممرادی فراهانیطب سنتی--
14فاطمهخلیلیمعاونت غذا و دارو--
15نادرمحمدیمعاونت دانشجویی--
16روح الهکامیابمدیریت گزینش--
17حامدرضاعابدیپدافند غیر عامل--
نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.