تماس با دبیرخانه هیات امناء

تعداد بازدید:۷۳۶

رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه : فاطمه رودبارانی

کارشناس هیات امناء دانشگاه : مهیا ادیب فرد

تلفن : 08633127440

دورنگار: 08633127440

کدپستی : 3819693345

نشانی : اراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی

کلید واژه ها: هیات امناء دانشگاه

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۲