تماس با دبیرخانه هیات امناء

تعداد بازدید:۳۶۹

رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه : فاطمه رودبارانی

کارشناس هیات امناء دانشگاه : علیرضا خوافی پور

تلفن : 08633123220

دورنگار: 08633133147

کدپستی : 3819693345

نشانی : اراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی

کلید واژه ها: هیات امناء دانشگاه