مجموعه دستورالعمل های کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی پاییز ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۲۷۹۳

دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی و قرداد کارمعین

 

دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی

 

دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی

 

دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارمندان

 

دستورالعمل اجرایی ورد به خدمت موضوع ماده 24 آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیات علمی

 

دستورالعمل تبصره 1 ماده 26 آیین نامه اداری استخدامی و تشگیلاتی کارمندان غیر هیات علمی ( داوطلبین بهورزی)

 

دستورالعمل مرتبط با اصلاح رسته های اداری و مالی آموزشی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی

 

دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیرهیات علمی

 

دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل

 

دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل حق شاغل فوق العاده های : مدیریت و سرپرستی ، ایثارگری ، مناطق کمتر توسعه یافته ، بدی آب و هوا و جذب

 

دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی استعلاجی مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی

 

دستورالعمل تعیین فوق العاده سختی شرایط محیط کار جهت کارکنان غیرهیات علمی در بیمارستان های سوختگی و روانی

 

دستوالعمل برقراری فوق العاده حق محرومیت از مطب کترکنان غیر هیات علمی

 

دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران

 

دستورالعمل تعیین حق فنی

 

دستورالعمل موضوع تبصره ماده 60 آیین نامه اداری اسخدامی کارکنان غیر هیات علمی «دستورالعمل رفاهی»

 

دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه قراداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین

 

دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای

 

دستورالعمل خرید خدمات پاره وقت پرستاری بیمارستان ها

 

دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی

 

دستورالعمل ساماندهی خدمات دندان پزشکان متخصص متعهد خدمت

 

دستورالعمل هزینه جابه جایی محل خدمت

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۱