نذر سلامت (کمک های نقدی)

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • شغل*
  5
 • میزان تحصیلات*
  6
 • آدرس*
  7
 • کد پستی*
  8
 • تلفن همراه*
  9
 • تلفن ثابت*به همراه کد شهرستان بدون خط فاصله
  10
 • 11
 • در کدام شهرستان یا مرکز تمایل به همکاری خیر خواهانه دارید؟*
  12
 • کمک های نقدی شما در کجا هزینه شود؟*
  14
 • مبلغ*مقدار ملبغ پرداختی را به ریال وارد کنید:
  15