کارشناسان امور اجتماعی مراکز تابعه

ردیفنام و نام خانوادگینام مرکزسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تماس
 
1آمنه رحیمیآشتیانکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی37224464
2محیا بیاتفراهانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد33724306-9
3علیرضا فضلیخانیتفرشکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد36222100
4سهیلا انصار زادهدلیجانکارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد44229927
6الهه ملکیمحلاتکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8643222611
7مبینا کریمیشازندکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی38222050
-ملیحه مظفریشازندکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد38222050
8احد رشیدیخندابکارشناس اموراجتماعیمددکاریکارشناسی35623547
-محمود داودی نیاکمیجانکارشناس اموراجتماعی--35452083
9زهرا جودکیاراککارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد33126021
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.