کارشناسان امور اجتماعی مراکز تابعه

ردیفنام و نام خانوادگینام مرکزسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تماس
1منیره جعفریآشتیانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8637224910
2صبا اکبریفراهانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد33724309
4علی مرادبیگیتفرشکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد36222100
5سهیلا انصار زادهدلیجانکارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد44229927
6سمیه احمدیدلیجانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد44229927
7الهه ملکیمحلاتکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8643222611
8مبینا کریمیشازندکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی38222050
9احد رشیدیخندابکارشناس اموراجتماعیمددکاریکارشناسی35623547
10زهرا جودکیاراککارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی33139037
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.