کارشناسان امور اجتماعی مراکز تابعه

ردیفنام و نام خانوادگینام مرکزسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تماس
1منیره جعفریآشتیانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8637224910
2صبا اکبریفراهانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد33724309
3علی مرادبیگیتفرشکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد36222100
4سهیلا انصار زادهدلیجانکارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد44229927
5سمیه احمدیدلیجانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد44229927
6الهه ملکیمحلاتکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8643222611
7مبینا کریمیشازندکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی38222050
8احد رشیدیخندابکارشناس اموراجتماعیمددکاریکارشناسی35623547
9زهرا جودکیاراککارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد33136021
10عفت مهرنیااراککارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی33136021
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.