کارشناسان امور اجتماعی مراکز تابعه

ردیفنام و نام خانوادگینام مرکزسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تماس
1-آشتیان----
2-فراهان----
3علی مرادبیگیتفرشکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد36222100
4سهیلا انصار زادهدلیجانکارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد44229927
5سمیه احمدیدلیجانکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد44229927
6الهه ملکیمحلاتکارشناس اموراجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8643222611
7مبینا کریمیشازندکارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی38222050
8احد رشیدیخندابکارشناس اموراجتماعیمددکاریکارشناسی35623547
9زهرا جودکیاراککارشناس اموراجتماعیآموزش بهداشتکارشناسی ارشد33126021
10عفت مهرنیااراککارشناس اموراجتماعیبهداشت عمومیکارشناسی33126021
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.