ستاد دانشگاه

تعداد بازدید:۷۹۶

نام و نام خانوادگی :  دکتر حسین بختیاری

سمت : رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

شماره تماس :08633120772

....................................................................................

نام و نام خانوادگی :   دکتر غلامرضا فتح آبادی

سمت : مشاور و رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

شماره تماس :08633130021

....................................................................................

نام و نام خانوادگی :   عاطفه علینقیان

سمت : رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

شماره تماس :08633123881

.................................................................................

نام و نام خانوادگی : شیوا نکوئیان

سمت : کارشناس مسئول دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

شماره تماس : 08633130021

.................................................................................

نام و نام خانوادگی : دکترزهرا زری مقدم 

سمت : کارشناس مشارکت های مردمی 

شماره تماس : 08633123881

.................................................................................

نام و نام خانوادگی : فائزه خلیلی

سمت : کارشناس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی 

شماره تماس :08633130021

..................................................................................

 

نام نام خانوادگی :  پریسا عیدی

سمت : کارشناس امور خیرین و اوقاف

شماره تماس :08633123881

.................................................................................

 

نام و نام خانوادگی :  علی فرجی

سمت : کارشناس امور اجتماعی

شماره تماس :08633130021

کلید واژه ها: شرح وظایف کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۲