ستاد دانشگاه

تعداد بازدید:۳۱۴

 

نام و نام خانوادگی :  خانم عاطفه علینقیان

سمت : رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

شماره تماس :08633123881

.................................................................................

نام و نام خانوادگی :خانم شیوا نکوئیان

سمت : کارشناس مسئول دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

شماره تماس : 08633120772

.................................................................................

نام و نام خانوادگی : خانم دکترزهرا زری مقدم 

سمت : کارشناس مشارکت های مردمی 

شماره تماس : 08633123881

.................................................................................

نام نام خانوادگی : خانم فائزه خلیلی

سمت : کارشناس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی 

شماره تماس :08633120772

..................................................................................

 

نام نام خانوادگی : خانم پریسا عیدی

سمت : کارشناس امور خیرین و اوقاف

شماره تماس :08633123881

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۴۰۲