۱۳۹۹

تعداد بازدید:۹۳۵

بسمه تعالی

جلسه کمیته دیده بانی سلامت

 

 

تاریخ جلسه: 14/5/99

روز:  سه شنبه

شماره جلسه :1

ساعت شروع: 9

رئیس جلسه: آقای اخوان- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت

دبیر جلسه: خانم دکتر ظهیری- جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

         

در ابتدا سرکار خانم دکتر ظهیری مواردی را در خصوص ضرورت و لزوم تشکیل و راه اندازی کمیته دیده بانی سلامت مطالبی را بیان فرمودند . در ادامه جناب آقای اخوان نیز در راستای نحوه انتخاب اعضا ، تشکیل جلسات کمیته و نیز چگونگی اخذ داده های مورد نیاز بر اساس شاخص های مندرج در شیوه نامه کمیته دیده بانی و همچنین رعایت مفاد شیوه نامه موارد لازم را بیان فرمودند.

خلاصه مباحث:

 

مصوبات :

ردیف

شرح مصوبه

مسئول پیگیری

مدت زمان

1

مقرر شد پیگیری های لازم در راستای اخذ مصوبه کارگروه تخصصی اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت، زنان و خانواده استانداری پیرامون شیوه نامه کمیته دیده بانی صورت پذیرد.

امور اجتماعی دانشگاه

در اسرع وقت

2

مقرر گردید ابلاغ رئیس و دبیر کمیته تهیه و صادر گردد.

امور اجتماعی دانشگاه

در اسرع وقت

3

مقرر گردید مکاتبات لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط(برابر شیوه نامه) به منظور معرفی یکی از کارکنان مسلط و علاقه مند جهت عضویت در کیمته صورت و ابلاغ آنان صادر گردد.

امور اجتماعی دانشگاه

در اسرع وقت

4

مقرر گردید با عنایت به ضرورت و اهمیت ایجاد دبیرخانه کمیته دیده بانی سلامت در دانشگاه ، پیگیری های لازم به منظور اختصاص اتاق مناسب به همراه تجهیزات اداری مورد نیاز صورت پذیرد.

امور اجتماعی دانشگاه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

در اسرع وقت

 

حاضرین :

آقای اخوان (معاون آمار و اطلاعات ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )- خانم دکتر ظهیری (جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی) آقای ابوالفضل حاج کریم (مسئول خیرین و موسسات خیریه دانشگاه و کارشناس دبیرخانه ساغ)

امضای حاضرین به پیوست می باشد.

           

مسعود اخوان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و

رئیس کمیته دیده بانی سلامت

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۰