معرفی

تعداد بازدید:۷۰۰

تعریف کمیته دیده بانی:  نظامی است که از طریق اطلاعات ثانویه درونداد و فرآیندها و کاربرد نتایج آن عمل می کند.

اهداف دیده بانی سلامت:

1-هم افزایی مراجع جمع آوری اطلاعات سازمانها و دستگاهها برای ارائه تصویر روشن از وضعیت سلامت مردم استان
2-انسجام نظام های اطلاعاتی مرتبط با سلامت و کاهش هم پوشانی ها و مغایرت ها

3-افزایش سرعت برای شناسایی مشکلات سلامت و تصمیم گیری در مورد آنها

4-کاربست گزارش های دیده بانی در نظام سیاستگذاری سلامت استان

5-رصد پیشرفت برنامه ها و سیاست های مرتبط با سلامت استان

اعضا و ساختارکمیته دیده بانی سلامت :

1-معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان رییس کمیته دیده بانی سلامت

2-رییس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان به عنوان دبیرکمیته دیده بانی سلامت

3- نماینده حوزه اجتماعی دانشگاه

4-مسئول آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی

5-رییس مرکز تحقیقات SDHدانشگاه علوم پزشکی (در صورت وجود مرکز تحقیقات SDH در استان و در غیر ایـن صـورت رییس یکی از مراکز تحقیقاتی با کارکرد مشابه)

6-رییس اندیشگاه سلامت استان

7-نماینده شورای هماهنگی بیمه های استان

8-یک نفر نماینده مطلع و متخصص آمار از ادارات کـل جهادکشـاورزی، محـیط زیسـت، صـنعت، معـدن و تجـارت، ورزش و جوانان، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش استان

وظایف کمیته دیده بانی سلامت :
1-تعیین، جمع آوری، ادغام و ذخیره داده ها و اطلاعات ثانویه شاخصهای مندرج در شیوه نامه
2- تعیین و تصویب برنامه عملیاتی سالانه کمیته دیده بانی سلامت به همراه بودجه مورد نیاز

3- تدوین و تنظیم گزارشهای دیده بانی سلامت به صورت دورهای و ارائه آن به مراجع تصمیم گیری

4- کسب اطمینان از صحت و دقت و اعتبار داده های جمع آوری شده از سازمانها

5- بهره گیری از کلیه پتانسیل های علمی موجود در استان

6- تعیین تقویم پیمایش های دوره ای استان

7- اجرای برنامه ها و عملیاتی کردن ابلاغ های ملی در زمینه دیده بانی

8- توانمندسازی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با دیده بانی سلامت برای اعضای کمیته و سایر گروه های هدف

شاخص های دیده بانی سلامت :

1-از شاخصهای تهیه شده برای نیم رخ سلامت استان به عنوان شاخص های دیده بانی اسـتفاده مـی شـود. ایـن نـیم رخ ترکیبـی از شاخصهای حوزه بهداشت، حوزه درمان، حـوزه غـذا و دارو، حـوزه بـین بخشـی و شـاخص هـای عـدالت در سـلامت اسـت.

2- اعضای کمیته دیده بانی پیگیری دریافت داده های شاخص ها را حسب مورد به عهده دارند.

ملاحظات : شاخصهایی که داده های آنها در مجموعه دانشگاه یا دستگاههای اجرایی موجود نباشد، با تصویب کمیته به صـورت کتبی به معاونت پژوهشی یا مراکز تحقیقاتی سفارش انجام پژوهش داده می شوند.

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۰