مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش و پرورش


اعضای کارگروه

اعضای محترم کارگروه : رئیس کل محترم دادگستری استان  و  عضوکارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دادستان محترم  عمومی و انقلاب شهرستان اراک رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه  استان  و  عضوکارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و ...