مطالب مرتبط با کلید واژه

امور اجتماعی


شرح وظایف حوزه اجتماعی

آشنایی با حوزه امور اجتماعی در دانشگاه : معرفی : سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO)برابر ماده 2 اساسنامه سازمان مصوب 1948 عبارت است از آسایش کامل جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط ...