مطالب مرتبط با کلید واژه

نسخه الکترونیک


مشکلات نسخه الکترونیکی رفع می‌شود؟

امروزه نسخه نویسی الکترونیک به عنوان یک ضرورت در کشور مطرح است و مزایای آن بر کسی پوشیده نیست. واقعیت این است که افزایش فرآیندهای کاغذی حین ارائه خدمات پزشکی تبدیل به مشکلی بزرگ در ایران در عصر ارتباطات و اینترنت شده است و چاره اندیشی برای رفع آن را می‌طلبد.

ادامه مطلب