مطالب مرتبط با کلید واژه

آمار


مقالات آماری

1. تاریخچه علم آمار  2.  ریشه و تعریف آمار 3.   هدف آمار 4.   دانشنامه آماری 5.   منابع آماری در ایران 6.   کاربرد علم آماردر بیمارستان 7.   معرفی آمار زیستی 8.   سالنامه آماری کشور 9.   آمار دروغ نمی گوید 10.  داده کاوی  11.  داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی 12.  نمونه گیری 13.  آماری ...

برنامه چشم انداز

باسمه تعالی مقدمه ای بر عملکرد مدیریت آمار مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاه و پردازش آن و ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات و بعنوان مدیریتی که ...