اخبار

مجموعه‌های علوم پزشکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان نقش بسزایی دارند

مجموعه‌های علوم پزشکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان نقش بسزایی دارند

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و عضو شورای مشورتی علمی وزارت بهداشت گفت: در هنگام مقابله با یک اپیدمی تجربیات و دستاوردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح کشور می تواند در اتخاذ تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان تأثیر بسزایی داشته باشد.

ادامه مطلب
تشخیص به موقع و سریع ویروس کرونا در روند درمان و بهبود تاثیر بسزایی دارد

تشخیص به موقع و سریع ویروس کرونا در روند درمان و بهبود تاثیر بسزایی دارد

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی(عضو گروه پاسخ سریع وزارت بهداشت) گفت: در مرحله اول تشخیص به موقع و صحیح ویروس کرونا از طریق تجهیزات آزمایشگاهی امری مهم است.

ادامه مطلب